Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Van Administratiekantoor F.M.P. Stelten, gevestigd Gelrestraat 71, 6101 EV Echt, in deze voorwaarden verder te noemen: “Stelten”

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve waarvan Stelten Werkzaamheden voor verricht;
 2. Werkzaamheden: Alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en als zodanig is beschreven op de opdrachtbevestiging alsook die Werkzaamheden die door Stelten uit anderen hoofde worden verricht;
 3. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan Stelten ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, zowel op papier als ook in elektronische vorm, of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden vervaardigde zaken, waaronder stukken, zowel op papier als ook in elektronische vorm of gegevensdragers .

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht voor het uitvoeren van Werkzaamheden die Opdrachtgever met Stelten aanvaard. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en op vervolgopdrachten, mits deze schriftelijk overeengekomen zijn, alsook iedere offerte die stelten uitbrengt.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk door Stelten zijn bevestigd.
 3. Door Stelten uitgebrachte offertes, aanbiedingen en dergelijke zijn vrijblijvend en binden Stelten niet;
 4. Eventuele toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt bij deze uitdrukkelijk afgewezen indien en voor zover deze strijdig zijn met onderhavige 

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De opdracht voor het uitvoeren van Werkzaamheden komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Stelten retour is ontvangen en ondertekend .
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens en bescheiden, welke Stelten naar zijn oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig in de door Stelten gewenste vorm en wijze ter beschikking van Stelten te stellen.
 2. Stelten heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden Stelten vaststelt dat Opdrachtgever niet aan het voorgaande heeft voldaan, zal Opdrachtgever Stelten vrijwaren van alle aansprakelijkheden als ook boetes die van overheidswege aan Stelten worden opgelegd welke voortkomen uit het uitvoeren van de Werkzaamheden

E. Uitvoering opdracht

 1. Stelten bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Waar mogelijk zal Stelten rekening houden met aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze tijdig wordt verstrekt en naar het oordeel van Stelten verantwoord zijn.
 2. Stelten heeft het recht bepaalde werkzaamheden, met kennisgeving aan opdrachtgever vooraf, te laten verrichten door een door Stelten aan te wijzen derde, indien zulks naar oordeel van Stelten wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 3. Indien tijdens de opdracht het vermoeden van (poging tot) fraude van de zijde van Opdrachtgever wordt geconstateerd, zal Stelten daarover aan opdrachtgever rapporteren zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor die fraude noch voor de rapportage als zodanig indien deze bij nader onderzoek onjuist mocht blijken.
 4. De uitvoering van de Werkzaamheden zijn – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen – niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude.

F. Geheimhouding

Stelten is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regels Stelten een informatieplicht opleggen dan wel voor informatie van algemene bekendheid.

G. Intellectuele eigendommen

 1. Stelten behoudt te allen tijde alle rechten op intellectuele eigendommen waarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd, die zijn ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten van intellectuele eigendommen, waaronder doch niet limitatief begrepen computerprogramma 's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere intellectuele eigendommen al dan niet met inschakeling van derden zijn ontstaan of verworven, te verspreiden, verveelvoudigen, openbaren of anderszins te exploiteren .
 3. Het is opdrachtgever eerst na schriftelijke toestemming toegestaan die aan derden ter hand te stellen ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Stelten. Producten van intellectuele eigendommen aan derden ter hand te stellen om andere redenen als hiervoor bedoeld, is nimmer toegestaan.

H. Overmacht

 1. Indien Stelten zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van enige aan hem niet toerekenbare oorzaak (overmacht), worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Stelten alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van enige aan hem niet toerekenbare oorzaak (overmacht), worden de verplichtingen van Stelten opgeschort tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. De kosten die hiermee samenhangen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de overmacht langer dan 30 dagen na bekend worden van de overmacht situatie als bedoeld in het vorige lid, de opdracht tot het uitvoeren van Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang, zonder dat partijen over een weer opzegkosten verschuldigd zijn, schriftelijk op te zeggen. Alle werkzaamheden welke tot het moment van opzegging zijn verricht zullen door de Opdrachtgever tegen het overeengekomen honorarium vergoed worden.

l. Honorarium

 1. Opdrachtgever en Stelten spreken voor aanvang een honorarium af voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever en Stelten spreken tevens een voorschotbedrag af dat uiterlijk voor aanvang van de Werkzaamheden op de door Stelten aangewezen bankrekening ontvangen dient te zijn.
 3. Het honorarium wordt vastgesteld in Euro en zijn exclusief BTW (omzetbelasting) tenzij door fiscale verdragen tussen lidstaten van de Europese Unie geen omzetbelasting verschuldigd zou zijn.
 4. Het honorarium zal jaarlijks per 1 januari van elk jaar geïndexeerd worden
 5. Stelten heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van  de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar  redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald  aan Stelten, dan wel daarvoor vervangende zekerheid heeft gesteld.
 6. Het honorarium van Stelten is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Stelten c.q. conform de tarieven die tussen Opdrachtgever en Stelten zijn overeengekomen en is verschuldigd naar mate door Stelten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 7. Het honorarium van Stelten, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde BTW (omzetbelasting), per maand of kwartaal – nader tussen Opdrachtgever en Stelten overeen te komen – of na afronding van de Werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd.

J. Betaling

 1. Betaling van facturen door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting op de door Stelten aangewezen bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Stelten het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever hetzij een rente van 1% per maand dan wel handelsrente ex artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek, welke op het moment van verzuim hoger is, per maand – waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend – in rekening te brengen zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist tot op de datum van de algehele voldoening.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering , zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld onderstaande staffel:

  Hoogte van vordering

  Incassokosten in %

  Minimale incassokosten

  < 2.500 euro

  15%

  40 euro

  2.500-5.000 euro

  10%

  40 euro

  5.000 - 10.000 euro

  5%

  40 euro

  10.000-25.000 euro

  1%

  40 euro

 1. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag .

K. Reclame

 1. Reclames over facturen dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend binnen acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de (tussentijdse) factuur als ook de eindfactuur na beëindiging van Werkzaamheden te hebben goedgekeurd .
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever voor het niet betwiste deel van de factuur niet op.

L. Opschortingsrecht/retentierecht

 1. Stelten is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn betaald.
 2. Onverlet het gesteld in artikel D lid 2, heeft Stelten het recht de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten totdat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn betaald.

M. Aansprakelijkheid

 1. Stelten is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden indien deze schade te wijten is aan een door Stelten opzettelijk verrichte tekortkoming dan wel aan een tekortkoming die is te kwalificeren als grove schuld.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Stelten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag zijnde het door Stelten voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium exclusief B.T.W., dit met een absoluut maximum van € 10.000,00.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Stelten voor aanspraken van derden in verband met door Stelten verrichte werkzaamheden.

N. Opslag gegevens bedrijfsadministratie

Stelten maakt voor back-up doeleinden gebruik van cloudoplossingen ter bescherming van de gegevens van zijn klanten teneinde in te kunnen staan deze gegevens tijdens de duur als bij wet vereist te kunnen reproduceren. Stelten zal bij deze cloudoplossingen zorgdragen voor een provider welke volledige garantie zal bieden op een beschermde omgeving van deze cloudoplossingen. Stelten is evenwel nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen in de beveiliging van de provider en zal daarnaast nimmer in het kader van ketenaansprakelijkheid aangesproken kunnen worden.

O. Opzegging

Opdrachtgever en Stelten kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de Werkzaamheden nog niet zijn afgerond, zullen Opdrachtgever en Stelten in overleg treden hoe een eventuele overdracht naar Opdrachtgever zal plaats vinden. Stelten is geenszins verplicht medewerking te verlenen bij het overdragen naar een ander dan Opdrachtgever.

P. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Stelten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zullen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13034552
 3. Geschillen tussen Opdrachtgever en Stelten, welke niet opgelost kunnen worden door overleg tussen dan wel bemiddeling, zullen voorgelegd worden aan de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. Kosten gemaakt voorvloeien uit het overleg dan wel bemiddeling worden door ieder partij zelf gedragen.

© 2024 Administratiekantoor F.M.P. Stelten - Gelrestraat 71 - 6101 EV Echt - Tel. 06 53 31 42 13 - info@administratiekantoorstelten.nl
Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Cookiestatement - Sitemap